Sąskaita – terminas, apskaitoje atvaizduojantis ūkinių operacijų vietą.
Ūkio subjektas vykdydamas ūkines operacijas jas kaupiamuoju būdu fiksuoja sąskaitose.
Pvz.:
Ūkio subjektas per mėnesį kelis kartus pirko prekes. Jų sumas įrašo į atskirą sąskaitą ir gale mėnesio visas sumas susumuoja. Skirtingoms ūkinių operacijų rūšims užvedamos atskiros sąskaitos. Apskaitos sąskaitos dažniausiai nurodomos tik numeriu. Lietuvoje yra patvirtinta apskaitoje naudojamų sąskaitų numeracija. Ūkio subjektas neprivalo naudotis visomis valstybės patvirtintomis sąskaitomis. Taip pat kiekvieną sąskaita gali būti padalinta į atskiras sąskaitas. Jų numerių pradžios turi būti vienodos o antros dalys skirtingos.
Pvz.:
Ūkio subjektas pirko įvairių rūšių panašias prekes. Kiekviena panašių prekių rūšis apskaitoma skirtingose sąskaitose. Gale mėnesio visų sąskaitų sumos susumuojamos.
Sąskaitos skirtos apskaityti vienai prekių rūšiai vadinamos analitinėmis. Sąskaitos, kuriose sumuojamos kelių prekių rūšių sumos vadinamos sintetinėmis.
Pagal Lietuvos įstatymus kiekvienas ūkio subjektas privalantis vesti apskaitą turi būti patvirtinęs sąskaitų planą. Jis reikalingas, kad ūkio subjektą kontroliuojantis asmuo žinotu, kiek jisai naudoja sąskaitų ir kas kokioje sąskaitoje fiksuojama.
Jei apskaitoje daromi dvejybiniai įrašai sąskaitos kairė pusė vadinama debetu, o dešinė – kreditu. Sąskaitos balanso kairėje pusėje, kuriose apskaitomas ūkio subjekto turtas, jo judėjimas vadinamos aktyvinėmis. Sąskaitos balanso pasyvinėje pusėje, kur apskaitomas ūkio subjekto nuosavybė (savininkams priklausantis turtas), įsiskolinimai vadinamos pasyvinėmis.
  • Debetuojant (didinant) aktyvines (dešinėje balanso pusėje esančias) sąskaitas didėja ūkio subjekto turtas.
  • Kredituojant (mažinant) aktyvines (dešinėje balanso pusėje esančias) sąskaitas mažėja ūkio subjekto turtas.
  • Debetuojant (mažinant) pasyvines (kairėje balanso pusėje esančias) sąskaitas mažėja ūkio subjekto savininkų turtas, įsiskolinimai.
  • Kredituojant (didinant) pasyvines (kairėje balanso pusėje esančias) sąskaitas didėja ūkio subjekto savininkų turtas, įsiskolinimai.
Sąskaitose esantys likučiai vadinami saldo.
Visados aktyvinės (dešinėje balanso pusėje esančios) sąskaitos turi turėti debetinį likutį, o pasyvinės (kairėje balanso pusėje esančios) sąskaitos turi turėti kreditinį likutį.
Visados aktyvinių (dešinėje balanso pusėje esančių) ir pasyvinių (kairėje balanso pusėje esančios) sąskaitų likučiai turi sutapti.
Darant įrašą vienoje sąskaitoje tokio pačio dydžio suma turi būti įrašyta ir į kitą ar kelias sąskaitas. Tokios