Vaidotas Dauskurdas 

UAB „Pačiolis" vadovaujantysis teisininkas

žurnalo „Juristas" vyr. redaktorius

Pastaruoju metu spaudoje turbūt kiekvienam ne kartą teko skaityti įvairių pareiškimų, kad kai kurių profesijų specialistų Lietuvoje jau yra per daug ir jiems problematiška susirasti darbą. Beje, tarp tokių specialistų yra ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai, pavyzdžiui, teisininkai, vadybininkai. Šiuo aspektu buhalteriai gali būti ramūs, mat Lietuvos darbo biržos specialistų teigimu, buhalterinį darbą dirbantieji patenka tarp tų profesijų, kurioms bedarbio dalia gresia mažiausiai. Suprantama, tai taikoma aukštos kvalifikacijos buhalteriams. Pastariesiems rasti norimą darbą yra palyginti paprasta. Tačiau kiekvienam buhalteriui pravartu žinoti dalykus, kuriuos tinkamai įgyvendinus darbas pasirinktoje įmonėje bus sėkmingas.

BUHALTERIO PALYDOVĖ – ATSAKOMYBĖ

Vyriausiojo buhalterio darbas dėl tam tikrų ypatumų yra tikrai išskirtinis. Be to, kad buhalteriai privalo turėti itin daug įvairių specialiųjų žinių, paklusti ganėtinai griežtiems etiniams reikalavimams, buhalterio darbas vertinamas ne tik darbdavio, bet ir atitinkamų valstybės institucijų atstovų. O pastarieji, skirtingai nei darbdavys, kuris, esant reikalui, gali buhalterį patraukti tik drausminėn ar materialinėn atsakomybėn, buhalteriui, netinkamai atliekančiam savo pareigas, gali surašyti ir administracinių teisės pažeidimų protokolą ar net pradėti ikiteisminį tyrimą.

Vien per 2012 metus LR teismai išnagrinėjo 3668 bylas, susijusias su prekybos, finansų apskaitos ir statistikos administraciniais teisės pažeidimais, bei 1001 baudžiamąją bylą dėl nusikaltimų bei nusižengimų finansų sistemai. Turint omenyje, kad tai tik vienerių metų statistika, bei tai, kad kalbama tik apie administracinę bei baudžiamąją buhalterio atsakomybę, skaičiai išties iškalbingi. Žinoma, jie nereiškia, kad visose bylose teisės pažeidimą ar nusikaltimą padarė buhalteris ir kad atsakomybė buvo taikoma tik jam. Tačiau didžiojoje dalyje bylų atsakomybė neabejotinai siejama su asmeniu, faktiškai vykdžiusiu buhalterio funkcijas.

Teisės aktuose sąvoka „buhalterio pareigybė" taip pat vartojama gana apibendrintai, turint omenyje asmenis, vykdančius funkcijas, susijusias su įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymu. Tai apima tiek buhalterį, kurio pagrindinė pareiga ir yra tinkamai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, tiek ir kitus įmonės darbuotojus, kuriems pavesta atlikti tik kokį nors vieną konkretų su apskaitos tvarkymu susijusį darbą (pavyzdžiui, darbas kasos aparatu ar PVM sąskaitų faktūrų išrašymas).

Paprastai atsakomybė siejama su vyriausiojo buhalterio pareigybe, t. y. su fiziniu asmeniu, tvarkančiu ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, arba su struktūrinio buhalterinės apskaitos padalinio vadovu. Būtent šis asmuo, t. y. vyriausiasis buhalteris, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą yra atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą, už buhalterinių įrašų teisingumą. Tais atvejais, jei buhalterinius dokumentus surašo vyriausiasis buhalteris, jis taip pat yra atsakingas už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą. Tačiau vyriausiojo buhalterio, kaip vieno iš svarbiausiųjų įmonės darbuotojų, pareigybės ypatybė ta, kad jis, užtikrindamas tinkamą įmonės apskaitos tvarkymą, dalį savo atsakomybės gali perduoti kitiems įmonės darbuotojams.

GALIMYBĖ IŠVENGTI ATSAKOMYBĖS – JOS SKYRIMAS KITIEMS

Kalbant apie galimą atsakomybės perdavimą, to nereikėtų suvokti paraidžiui, t. y. kaip galimybės vidiniu dokumentu nurodyti, kuriam iš darbuotojų taikoma atsakomybė už tam tikrus pažeidimus. Kalbame apie galimybę tam tikriems darbuotojams pavesti atlikti konkrečius darbus bei užduotis. O įvardijus pareigybes ar asmenis,  kurie privalo atlikti konkretų darbą (pavyzdžiui, surašyti bei pasirašyti tam tikrus buhalterinės apskaitos dokumentus), atsakomybė už tokį darbą jau būtų siejama su tuo ta pareigybe ar asmeniu, kuriam pavestas darbas. Žinoma, su sąlyga, kad tas asmuo iš tikrųjų ir atliko jam pavestą darbą.

Apibrėžti, kam vyriausiasis buhalteris gali pavesti atlikti tam tikrus darbus, praktiškai neįmanoma. Viskas priklauso nuo konkrečios įmonės – nuo jos veiklos pobūdžio, darbų apimties, darbų paskirstymo tarp padalinių, nuo darbuotojų skaičiaus ir kitų aplinkybių. Dažnai tai būna vyriausiojo buhalterio padėjėjai – eiliniai buhalteriai, tvarkantys atskirus jiems pavestus buhalterinės apskaitos barus. Nors kartais kai kurie darbai gali būti pavedami ir kitų padalinių darbuotojams.

Minėtas funkcijų bei darbų (kartu ir atsakomybės už jų atlikimą) pavedimas gali būti numatytas konkretaus darbuotojo darbo sutartyje ar jo pareiginiuose nuostatuose.Tačiau tai galima numatyti ir įmonės lokaliuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, apskaitos ir mokesčių politikoje, kurioje būtų detaliai aptariami klausimai, susiję su buhalterinės apskaitos vedimu, su mokesčių apskaičiavimu, taip pat ir su atitinkamų darbų priskyrimu konkrečiai pareigybei. Apskaitos politikoje tikslinga detaliai aptarti sritis, už kurias yra atsakingas vyriausiasis buhalteris, numatyti, kokius duomenis bei dokumentus jis gauna iš kitų įmonės padalinių, ką atlieka pats ir t. t.

Kaip žinoma, už Apskaitos ir mokesčių politikos parengimą bei paskelbimą atsakingas įmonės vadovas. Tačiau, suprantama, realiai parengti visą politiką ir ją suderinti su vadovu turi vyriausiasis buhalteris. Todėl pats vyr. buhalteris turėtų numatyti, koks įmonės darbuotojas už kokius konkrečius darbus, susijusius su buhalterinės apskaitos tvarkymu, turi būti atsakingas.

Dar vienas pareigų (kartu ir atsakomybės) perdavimo būdas, ypač tinkamas atliekant kokius nors vienkartinius darbus, – rengti vyriausiojo buhalterio potvarkį, kuriuo konkrečiam darbuotojui būtų pavesta atlikti vieną ar kitą darbą, susijusį su buhalterinės apskaitos tvarkymu. Tačiau vyriausiojo buhalterio teisė skelbti kitiems darbuotojams privalomus nurodymus dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo turi būti patvirtinta įmonės vadovo. Pavyzdžiui, į įmonės apskaitos ir mokesčių politiką galima įtraukti nuostatą, kad įmonės vyriausiojo buhalterio raštiški nurodymai, susiję su buhalterine apskaita, yra privalomi visiems įmonės darbuotojams. Nei vienas vadovas, jei jis atsakingai žiūri į įmonės veiklą, neprieštaraus, kad šiame dokumente būtų numatyta tokia vyriausiojo buhalterio teisė.

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO POTVARKIAI

Įmonės vadovui įtvirtinus vyriausiojo buhalterio teisę teikti kitiems darbuotojams privalomus nurodymus, reikia apsispręsti, kaip tokie nurodymai būtų vadinami. Jie nebūtų tolygūs įmonės vadovo raštiškiems nurodymams, kurie dažniausiai vadinami įsakymais, nes vadovas laikomas aukščiausiu įmonės pareigūnu, turinčiu teisę teikti nurodymus visiems be išimties darbuotojams. Tuo tarpu vyriausiasis buhalteris naudotųsi tik vadovo jam suteiktais įgaliojimais, tad ir jo nurodymai būtų žemesnio rango, nei įmonės vadovo. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama vyriausiojo buhalterio rašytinius nurodymus įvardyti potvarkiais. Rengiant potvarkius, svarbiausią dėmesį reikia skirti jo turiniui, t. y. kas jame nurodoma. Žinoma, kaip ir kiekvienas dokumentas, jis turi atitikti svarbiausius raštvedybos reikalavimus – turėti pavadinimą (pavyzdžiui, vyriausiojo buhalterio potvarkis), parengimo datą, dokumento numerį (žr. Pavyzdį).

Paprastai tokio pobūdžio dokumentuose būna preambulė – joje gali būti nurodoma, kuo vadovaujantis arba dėl kokių priežasčių rengiamas dokumentas (mūsų atveju – potvarkis). Toliau seka svarbiausioji dokumento dalis, kurioje atskleidžiama jo esmė, – nurodomi konkretūs reikalavimai, t. y. pateikiami nurodymai, kurių privalu laikytis. Po to patartina nurodyti dokumento įsigaliojimo datą, kokiai grupei darbuotojų jis taikomas, kas atsakingas už nurodymo įgyvendinimą, įgyvendinimo priežiūrą ir kt. Jei potvarkis skirtas konkretiems darbuotojams, rekomenduotina juos supažindinti su potvarkiu pasirašytinai. Tai daroma pateikiant patį dokumentą darbuotojams, o šie, susipažinę su juo, dokumento apačioje, specialiai tam skirtoje vietoje, pasirašo, patvirtindami, kad su dokumentu susipažino. Beje, patį potvarkį turi pasirašyti vyriausiasis buhalteris.

DARBUS BŪTINA PAVESTI KVALIFIKUOTAM ASMENIUI

Beje, skirti su buhalterine apskaita susijusius darbus reikia itin atsakingai. Svarbu įsitikinti, ar darbuotojas, kuriam pavedamas darbas, gali jį tinkamai atlikti, ar turi darbui atlikti būtinų specialiųjų žinių.Gali būti, kad tokiam darbuotojui reikia sudaryti sąlygas įgyti tam tikrų žinių bei jį atitinkamai apmokyti.

Tai itin svarbu, nes netinkamai parinktas darbuotojas ne tik nepalengvins vyriausiojo buhalterio darbo bei nepanaikins jo atsakomybės už atskirų su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusių darbų atlikimą, bet priešingai – viską tik apsunkins. Nežinodamas, kaip atlikti jam pavestus darbus, jis ne tik nuolatos trukdys vyriausiąjį buhalterį, bet visą laiką egzistuos ir klaidų darymo tikimybė. Dėl to vyriausiasis buhalteris nuolatos turės tikrinti pagalbininko atliktus darbus, įsitikinti, ar tinkamai viskas padaryta. Tai, beje, neretai pareikalauja daug daugiau laiko nei pačiam atlikti vieną ar kitą darbą. Be to, nustačius faktą, kad darbai buvo pavesti darbuotojui, dėl žinių trūkumo neturėjusiam jokios galimybės tinkamai atlikti pavestą darbą, teisiniu požiūriu tai būtų vertinama ne kaip racionalus įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo organizavimas, bet priešingai – kaip aplaidus (o kai kuriais atvejais gal net apgaulingas) įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas!

Be to, siekiant, kad darbuotojas (pavyzdžiui, buhalterio padėjėjas) tinkamai galėtų atlikti pavestą darbą, be jo turimų specialiųjų žinių, dažnai reikia jį aprūpinti ir reikiamomis darbo priemonėmis bei su jo atliekamais darbais susijusia metodine literatūra. Nes, jei asmuo ir būtų tinkamas atlikti pavestą darbą, tačiau dėl netinkamo informacinio aprūpinimo to negalėtų padaryti, tai laikoma netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymo užtikrinimu. Kitaip tariant, atsižvelgus į visas aplinkybes, ko gero, būtų laikoma, kad vyriausiasis buhalteris netinkamai atliko savo pareigą, siekdamas užtikrinti kokybišką įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, o tai jau savaime galėtų tapti pagrindu taikyti atitinkamą atsakomybės formą.

 buhalteris.lt